Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wpis (lub zmiana) do ewidencji UKS i KS działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej

Grupa co najmniej 7 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych, ma wspólne sportowe zainteresowania lub cele i postanawia założyć uczniowski klub sportowy (UKS) lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia/stowarzyszenie sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej.


I. Zwołują zebranie założycielskie, na którym:

  • uchwalają statut według art. 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
  • wybierają komitet założycielski klubu,
  • wybierają władze klubu, np. zarząd,
  • wybierają organ kontroli wewnętrznej klubu, np. komisję rewizyjną,
  • sporządzają listę założycieli zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,
  • ustalają adres siedziby klubu i/lub adres do korespondencji.

W uczniowskim klubie sportowym mogą być członkami uczniowie, nauczyciele, rodzice.

II. Wniosek o wpis do ewidencji UKS/KS
Wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha składa i podpisuje przedstawiciel klubu (zarząd klubu) zgodnie z uchwalonym statutem klubu.
Miejsce złożenia wniosku - Urząd Miejski w Wałbrzychu - Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, Biuro Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8 Wałbrzych.

Załączniki do wniosku:
1. Wniosek o dokonanie wpisu uks/ks, wraz z podaniem adresu siedziby klubu.
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami o: o powołaniu klubu, przyjęciu statutu, wyborze komitetu założycielskiego, wyborze zarządu, wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).
8. Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami, minimum 7 osób.
9. Lista Założycieli zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis.
6. Statut - 2 egzemplarze zawierające parafy członków Zarządu na każdej ze stron Statutu, a na ostatniej stronie (zamiast paraf) podpisy członków Zarządu.
7. Zgoda Dyrekcji placówki na utworzenie klubu na terenie szkoły oraz wyznaczenie siedziby klubu na terenie szkoły.
8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Decyzja o wpisie do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
Wydanie zaświadczenia z ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł .
Uczniowskie kluby sportowe (uks) są zwolnione z tej opłaty. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej.

Po uzyskaniu informacji o wpisie klubu do ewidencji należy uzyskać numery: REGON, NIP oraz założyć konto bankowe w wybranym przez klub banku.