Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rodzina 3 Plus

Komunikat w sprawie nowych zasad przyznawania uprawnień wynikających
z Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 PLUS

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha, zmieniono regulamin wydawania i użytkowania karty, pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus., który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – www.um.walbrzych.pl KARTA RODZINA 3 PLUS lub w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych  Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, pokój nr 11, w poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.30, piątek od 7.30 do 14.30.

1.Celem przyznania uprawnień lub ich weryfikacji na rok 2017 i lata kolejne, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, do Biura Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 11 celem złożenia wniosku o wydanie lub przedłużenie ważności kart – Wniosek
2. W celu przyznania lub weryfikacji uprawnień do wniosku należy przedstawić do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających prawo do otrzymania kart lub ich przedłużenia, a w szczególności:
a) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
b) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
c) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
d) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
e) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
f) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
g) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

3. Przyznanie uprawnień na rok 2017 i lata kolejne wynikających z Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus polega na naklejeniu na wydanych Kartach hologramu, z datą ważności od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i lata kolejne.

4. Brak hologramu lub jego uszkodzenie powoduje nieważność Karty.

5. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, koszt wydania duplikatu Karty wynosi
10, 00 zł., Opłatę uiszcza się na na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: BKO  Bank Polski S.A. numer   numer  57 1020 3668 0000 5202 0430 0893, dołączając do wniosku potwierdzenie wpłaty.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Ratusz, pokój nr 11, tel. kontaktowy 74 66 55 157.


KOMUNIKAT!

Informujemy, że dnia 25 listopada br. Prezydent Miasta Wałbrzycha podpisał Zarządzenie nr 929/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.

  1. Nowy Regulamin
  2. Aktualny wniosek Karta 3 Plus
  3. Zarządzenie zmieniające
  4. Przykład  klauzuli informacyjnej - WKR 3 PlusPARTNERZY PROGRAMU WAŁBRZYSKA KARTA RODZINA 3 PLUS


KOMUNIKAT:

Informujemy, że rodziny, które złożyły kompletne, pozytywnie zwerifikowane wnioski o wydanie Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus będą mogły odebrać swoje karty na wałbrzyskim Rynku w dniu 15 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 podczas uroczystej inaguracji Programu. Wydawanie kart połączone będzie z tegoroczną akcją budowy wałbrzyskiego herbu z kwiatów.
Serdecznie zapraszamy!


Zarządzenie nr 289/2014 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
 
zmieniające Zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

WIĘCEJ:

http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=15370&idmp=454&r=o 

 


Uchwała Nr LIX/602/2014 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 
z dnia 27 marca 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

PLIK DO POBRANIA:


Zarządzenie nr 275/2014
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
z dnia 31 marca 2014 r. 
 
w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

WIĘCEJ:


Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus

PLIK DO POBRANIA:


Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.  

PLIK DO POBRANIA:


 


 


UWAGA! 
Trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus. Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się na poniższej stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

 Miasto przygotowało program Wałbrzyska karta „Rodzina 3 Plus”. Ideą przedsięwzięcia jest wprowadzenie zintegrowanego systemu preferencji dla wałbrzyskich rodzin wielodzietnych - składających się co najmniej z jednego rodzica oraz mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w dostępie do usług miejskich instytucji oraz jednostek podległych Miastu tj. spółek miejskich, instytucji kultury oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych.

Do programu zostaną zaproszone inne podmioty, w tym z sektora prywatnego, świadczące usługi na terenie Wałbrzycha – Partnerzy Programu.

Poprzez realizację Programu Miasto wychodzi naprzeciw potrzebom wałbrzyskich rodzin wielodzietnych oraz –
w wyniku zastosowanych preferencji i zachęt cenowych – ułatwia i poszerza dostęp do miejskiej oferty.

W Wałbrzycha zamieszkuje około 1600 rodzin, w których na utrzymaniu pozostaje troje i więcej dzieci, w tym rodzin w których wychowuje się czworo i więcej jest ok 350. Daje to w sumie kilka tysięcy osób, które będę mogły być objęte programem.

Do udziału w programie będą mogły przystąpić rodziny spełniające następujące kryteria:

  1. w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci do 18. roku życia, lub w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – do 24 roku życia. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko lub dzieci,

  2. dzieci pozostają na utrzymaniu co najmniej jednego z rodziców,

  3. rodzina posiada adres zameldowania pod wspólnym adresem,

  4. rodzina wyrazi chęć uczestniczenia w programie poprzez złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, który dokona jego weryfikacji pod względem spełnienia wyżej wymienionych, formalnych warunków.

Należy podkreślić, iż udział w programie nie będzie uzależniony od kryterium dochodowego bądź majątkowego, stąd też wszystkie osoby spełniające kryteria będą mogły stać się adresatami projektu.

Na witrynie internetowej Urzędu Miejskiego utworzona została zakładka pn. Wałbrzyska Karta „Rodzina 3 Plus”, na której zamieszczone będą wszystkie informacje niezbędne dla osób wyrażających chęć partycypacji w Programie. Informacji udziela pracownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych, Bogusława Czupryn, tel. 74 6655157, mail: b.czupryn@um.walbrzych.pl .