Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Inicjatywa Lokalna

CZYM JEST INICJATYWA LOKALNA?
Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy Wałbrzych z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (art. 2 pkt 4 ustawy). To również forma partycypacji społecznej, w której mieszkańcy wspólnie i na równi z samorządem Gminy podejmują się realizacji przedsięwzięć na rzecz swojej sąsiedzkiej społeczności w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawę warunków ich życia.
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych oraz zobowiązaniach Gminy.
Świadczenie rzeczowe – np. dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży Gminie do zrealizowania inwestycji, nagrody w konkursie podczas festynu, ławki do parku, zakupione przez inicjatorów.
Świadczenie pieniężne - wpłaty na rachunek Gminy, które będą przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia.
Świadczenie pracy społecznej – osobiste zaangażowanie się mieszkańców do wykonywania zadania.
Współudział Gminy – m.in. w postaci środków finansowych na zakup sprzętu, narzędzi, sadzonek, zakup koniecznego wykonawstwa i usług i/lub świadczeń rzeczowych jak dostarczenie rzeczy koniecznych do wykonania inicjatywy lokalnej i/lub organizacyjny, zarządzanie realizacją zadania publicznego w tym przygotowania umowy, niezbędnej dokumentacji technicznej, nadzoru nad realizacją prac, rozliczenie zadania i sporządzenie sprawozdawczości.
Wartość udziału Gminy i wnioskodawcy w realizację zadania ustala się w umowie cywilnoprawnej.

Katalog 7 zadań, w ramach inicjatywy lokalnej, wymieniony w art. 19b ust. 1 ustawy, obejmuje:

 1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 2. działalność w obszarze: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także w obszarze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 3. działalność w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
 4. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 5. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 6. działalność na rzecz działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu,
 7. rewitalizacji.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Z wnioskiem na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą wystąpić osoby mieszkające w Wałbrzychu lub w ich imieniu NGO i wymienione niżej podmioty z siedzibą w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 19b Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wniosek można zgłosić w sposób:

 • bezpośredni, jako grupa nieformalna mieszkańców,
 • za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz nie działa w celu osiągnięcia zysku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - fundacji i stowarzyszeń,
 • za pośrednictwem podmiotów: stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski mogą być składane w sposób ciągły. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, jakie wynikają ze specyfiki działania samorządu i wydatkowania środków publicznych na realizację zadań samorządu.
Należy je kierować do merytorycznego biura/referatu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, do zadań którego należą sprawy objęte wnioskiem. Kierownik biura/referatu, do którego skierowano wniosek jest odpowiedzialny za współpracę z Zespołem do oceny wniosków, powołanym zgodnie z zasadami ustalonymi Zarządzeniem nr 38/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 stycznia 2017 r. Kierownik jest odpowiedzialny także za koordynację realizacji wniosku zaakceptowanego przez Prezydenta, w tym za rozliczenie realizacji zadania i sprawozdawczość.

Wniosek należy wypełnić zawierając w nim między innymi:

 • nazwę i opis zadania, dane dotyczące własności nieruchomości, na których będzie realizowane zadanie, określenie obszaru wnioskowanego zadania, opis elementów zadania do wykonania;
 • listę mieszkańców popierających wniosek, którym będzie służyć wnioskowana inwestycja;
 • formę udziału mieszkańców w realizację zadania (procentowy udział finansowy, własny – praca społeczna, rzeczowy);
 • podpis pełnomocnika do reprezentowania grupy inicjatywnej.

Wniosek na realizację jest rozpatrywany w trybie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego, więc odpowiedź na wniosek powinna nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia do urzędu (w sprawach skomplikowanych do 60 dni). W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub wymaga uzupełnień, wnioskujący jest proszony o jego uzupełnienie.

KRYTERIA OCENY WNIOSKU
Do oceny wniosku złożonego w ramach inicjatywy lokalnej stosowane są kryteria szczegółowe zawarte w karcie oceny wniosku, ustalonej Zarządzeniem nr 38/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 stycznia 2017 r., dostępnym pod linkiem http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/1555/inicjatywa-lokalna

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA, wersja edytowalna:

 1. Formularz wniosku
 2. Pełnomocnictwo
 3. Umowa
 4. Sprawozdanie

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które są niezbędne do realizacji zadania i będą mogły stanowić podstawę ustalenia wartości wkładu wnioskodawcy w realizację, np. projekty, kosztorysy, faktury poniesionych nakładów, mapy i podkłady geodezyjne, uzgodnienia, decyzje o pozwoleniu na budowę, itp.

PODSTAWA PRAWNAlink do przekierowania na stronę BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustaw z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Uchwała nr XXVI/356/2016 Rady Miejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 3686, 4016)