Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Oznaczanie przez wykonawcę dokumentów elektronicznych w operacie technicznym

Oznaczanie przez wykonawcę dokumentów elektronicznych w operacie technicznym

Pliki wchodzące w skład operatu technicznego oznacza się zgodnie z § 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz.1572) odpowiednim ciągiem znaków składającym się z dwóch członów rozdzielonych podkreślnikiem dolnym, z których:

 1. pierwszy jest numerem kancelaryjnym zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej albo numerem zamówienia publicznego, w ramach którego wykonywane są prace;

 2. drugi jest skróconą nazwą bazy danych PZGiK, do którego odnoszą się zawarte w pliku dane:

  1. EGiB - w przypadku bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

  2. GESUT - w przypadku bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

  3. BDOT500 - w przypadku bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b UPGiK,

  4. BDSOG - w przypadku bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej,

  5. BDOT10k - w przypadku bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 UPGiK,

  6. BDOO - w przypadku bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,

  7. BDZLiS - w przypadku bazy danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych,

  8. BDNMT - w przypadku bazy danych numerycznego modelu terenu,

  9. BDORTO - w przypadku bazy danych ortofotomapy,

  10. PRG - w przypadku bazy danych państwowego rejestru granic.

Przykład:

BGK.6640.100.2019_EGiB

BGK.6640.100.2019_BDOT500

BGK.6640.100.2019_GESUT

Jeśli w skład operatu wchodzi więcej plików, których oznaczenie byłoby identyczne, należy wyróżnić odpowiednio oznaczenia tych plików, dodając dodatkowe oznaczenie np. liczbowe, oraz odpowiednio opisać każdy plik w spisie dokumentów operatu technicznego.