Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych

Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych

Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych

W dniu 24 czerwca 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. Poz. 1086) wprowadzająca zmiany do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

1. Możliwości poświadczania za zgodność z oryginałem sporządzonych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii kopii protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do PZGiK wraz z wynikami prac geodezyjnych.

2. Zawieszony zostaje obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych polegających na tyczeniu budynków lub sieci uzbrojenia terenu i przekazywania ich wyników do PZGiK.

3. Zawieszone zostaje pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty za zbiory: ortofotomapy, rejestru osnów (zarówno podstawowych, jak i szczegółowych), działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

4. Możliwości zgłaszania prac geodezyjnych 10 dni roboczych po ich rozpoczęciu.

5. Obowiązku informowania wykonawcy prac geodezyjnych przez ośrodek o wyniku weryfikacji nie później niż dzień roboczy po sporządzeniu protokołu, przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Możliwości umieszczania przez Wykonawcę na mapie do celów projektowych lub mapie z inwentaryzacji powykonawczej oświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji (zamiast urzędowego uwierzytelnienia).