Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

ELEKTRONICZNY OPERAT TECHNICZNY

ELEKTRONICZNY OPERAT TECHNICZNY

Informujemy, że istnieje możliwość przekazywania do GODGiK w Wałbrzychu operatu technicznego w formie elektronicznej.

Prace geodezyjne zgłoszone do dnia 30.07.2020r. (włącznie):

Warunkiem dostępu do proponowanej funkcjonalności jest posiadanie przez Wykonawcę pracy geodezyjnej w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.), zwanej dalej P.g.k. konta w Portalu Geodety oraz podpisu elektronicznego.

W przypadku, gdy Wykonawca:
>prowadzi działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania prac geodezyjnych, posiada uprawnienia zawodowe do wykonania zgłaszanej pracy i jest jej kierownikiem, wówczas operat podpisuje elektronicznie Wykonawca pracy,


>prowadzi działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania prac geodezyjnych, ale nie jest kierownikiem prac, wówczas operat podpisują elektronicznie - Wykonawca i kierownik/kierownicy pracy geodezyjnej (z zastosowaniem przepisów: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011 nr 263 poz.1572)

§ 62 Wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych utrwala się w postaci dokumentów elektronicznych, a w przypadkach, gdy wyników nie można zapisać w formie elektronicznej, zapisu dokonuje się w postaci dokumentów papierowych.

§ 29 ust. 6 Wykonawcy przekazują do PZGiK dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym.


OPERAT W CAŁOŚCI ELEKTRONICZNY

Należy przekazać poprzez Portal Geodety do GODGiK, jednocześnie:

-systemowe zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonej pracy,

-operat techniczny podpisany elektronicznie,

-plik danych do aktualizacji baz danych w formacie gml lub po uzgodnieniu z GODGiK w formacie kcd.

Zaleca się, aby pliki danych do aktualizacji przekazywane do GODGiK, były opisywane w następujący sposób,np.:

BGK.6640.100.2020_BDOT500 lub

BGK.6640.100.2020_GESUT

lub jeśli aktualizowano więcej niż jedna bazę danych

BGK.6640.100.2020_BDOT500_GESUT

Zaleca się, aby pliki txt ,z przekazywane do GODGiK, były opisywane w następujący sposób:

BGK.6640.100.2020_BDOT500 lub

BGK.6640.100.2020_EGiB lub

BGK.6640.100.2020_GESUT

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020 poz.276 z późn. zm.) osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych. Wobec powyższego w przypadku, gdy w skład operatu technicznego wchodzą kopie dokumentów analogowych (np. kopie protokołów, kopie dowodów wezwań) zaleca się ich przekazanie w postaci elektronicznej (skan);

Prace geodezyjne zgłoszone od dnia 31.07.2020r.:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (operatów technicznych) do zasobu odbywać się ma z zachowaniem:

§ 35. 1. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.

§42. 1. Dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się zamiast plików w formacie GML, o których mowa w § 35 ust. 4, przekazywanie danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików w formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym zasób, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie operatów technicznych na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

3. Dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

4. Do prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r., których wyniki nie zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

ELEKTRONICZNY OPERAT TECHNICZNY

§ 35. 2. Operat techniczny sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zalecane), podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

3. Podpisanie operatu przez kierownika prac geodezyjnych oznacza jednocześnie poświadczenie przez niego za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład operatu w rozumieniu art. 42 ust. 4 ustawy.