Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualizacja bazy danych EGiB

Aktualizacja bazy danych EGiB

Dotyczy: dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów (BAZA DANYCH EGiB).


W związku z kolejnym etapem dostosowania procesu wymiany danych pomiędzy Wykonawcami zgłaszającymi prace geodezyjne, a Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu, do wymogów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz.1429), dalej „rozporządzenie w sprawie standardów”, informujemy, że od dnia 3 lutego 2021 r. do weryfikacji będą przyjmowane jedynie operaty zawierające pliki umożliwiające aktualizację również bazy danych EGiB w obowiązującym standardzie GML lub w formacie KCD  - dedykowanym dla oprogramowania TurboEWID - wcześniej uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym zasób, zgodnie z § 42 ust.1 rozporządzenia w sprawie standardów nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z § 35. ust. 4 i 5 tego rozporządzenia

(...) Dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządza się w postaci plików w formacie GML, w których:

1) obiekty zmodyfikowane zachowują identyfikatory pierwotne uzyskane z zasobu;

2) obiekty nowe otrzymują identyfikatory nadane przez wykonawcę, wyróżniające te obiekty w pliku GML.

Oznaczenie plików danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu składa się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem, z których:

1) pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych albo numerem zamówienia publicznego, w ramach którego jest wykonywana praca geodezyjna;

2) drugi jest skróconą nazwą bazy danych zasobu, do którego odnoszą się zawarte w pliku dane:

a) EGiB  ̶  w przypadku bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

b) GESUT  ̶  w przypadku bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

c) BDOT500  ̶  w przypadku bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ̶ 1:5000. (...)

Schemat wydawania danych do modyfikacji pozostanie bez zmian, tj: Wykonawca przygotowujący pliki z roboczej bazy danych zobowiązany będzie do dostarczenia do Ośrodka:

1. Pliku wsadowego zmodyfikowanego o dane w zakresie warstw BDOT i GESUT

Np. BGK.6640.100.2021_BDOT500_GESUT (jak dotychczas)

2. *Pliku zawierającego dane do zmienionej graficznie części ewidencyjnej w zakresie granic działek i konturów użytków oraz budynków

Np. BGK.6640.100.2021_EGiB (od 3 lutego 2021r.)

w formacie GML lub KCD oraz txt.

*Plik danych, pierwotnie udostępniany przy zgłoszeniu pracy geodezyjnej, z bazą EGiB w formacie GML lub KCD, modyfikowalny, bez możliwości ładowania danych do bazy danych wydawany jest każdorazowo Wykonawcy pracy geodezyjnej.

Informacja o pliku do aktualizacji baz danych powinna znaleźć się w sprawozdaniu technicznym i spisie dokumentów.