• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Haliszki, Lody i Przybysława
niedziela, 22 października 2017
Wałbrzych
31.03.2017
Ogólne warunki wykonywania prac z zakresu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych na terenie miasta Wałbrzycha
Ogólne warunki wykonywania prac z zakresu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych na terenie miasta Wałbrzycha

I. Przepisy podstawowe :

  1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 -j.t.).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (D.U. Nr 263, poz. 1572),

  3. Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków ”– należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 -j.t.).

Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, celem uporządkowania i ujednolicenia opracowań geodezyjnych przypomina o konieczności ścisłego stosowania się do przepisów obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii, przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych na terenie miasta Wałbrzycha.

Szkody górnicze, transformacja współrzędnych z układu lokalnego Rauenberg, błędy w osnowach szczegółowych czy ograniczona dokładność ówczesnych pomiarów (pomiar podstawowy pochodzi z lat 70-tych) powodują, że błędy położenia punktów granicznych oraz szczegółów sytuacyjnych
I-grupy często
nie spełniają wymagań dokładnościowych przewidzianych w w/w przepisach.

  W związku z powyższym obowiązkiem wykonawcy prac geodezyjnych powinna być dokładna analiza materiałów pozyskanych z zasobu GODGiK oraz pomiary kontrolne. Analiza, o której mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie standardów, powinna być przeprowadzona pod kątem przydatności materiałów GODGiK dla konkretnego opracowania, mając na względzie ich dokładność, aktualność i kompletność, co powinno być opisane w sprawozdaniu technicznym. W przypadku, gdy analiza materiałów pozyskanych z zasobu GODGiK oraz pomiary kontrolne wykażą, iż punkty graniczne i szczegóły I grupy pomierzone są z większą dokładnością niż otrzymane w materiałach z GODGiK, zaistnieje konieczność utworzenia bazy roboczej, z której współrzędne ustalone przez wykonawcę w drodze jego pomiaru będą podlegały ujawnieniu w bazie EGiB, BDOT500 i GESUT. Wskazane jest aby porównanie współrzędnych otrzymanych z GODGiK i z pomiaru kontrolnego były dołączone w formie zestawienia do operatu technicznego.

W bazach danych, prowadzonych w oparciu o art. 4 ust 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawnia się współrzędne punktów granicznych i szczegółów sytuacyjnych I grupy pozyskane z pomiaru gdy pomiar tych punktów został wykonany z większą dokładnością niż pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z GODGiK (zgodnie z § 65 i § 67 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych).

Jeśli natomiast, pomiar będący przedmiotem opracowania oraz pomiar będący źródłem danych GODGiK wykonane były z tą samą dokładnością a odchylenie liniowe nie przekracza dopuszczalnych wartości określonych w § 67 ust. 6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, w roboczej bazie danych pozostawiamy dane z GODGiK.

Załącznik: 
Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter